Daisuke Ida | Group Exhibition “LIGHT ME UP”

Manabu Hasegawa, Kazuma Koike, Yoshiyuki Ooe | Group Exhibition “Chimeric Sculpture Expression”

Akiko Sumiyoshi | Solo Exhibition “Every day is a good day”

Daisuke Ida | Group Exhibition “Universal / Remote”

Yuki Tsukiyama | Group Exhibition「bisyokukai」

Naosuke Wada | Group Exhibition「Remembering or Fading Away」

Mitsumasa Kadota | Solo Exhibition「CUSTOM-MADE」

Yasuko Hirano | Group Exhibition “Remaining Fragments: Yasutake Iwana, Yasuko Hirano, and Naoko Matsumoto”

Kazuma Koike | Solo Exhibition “Paintings and Sculptures”

Saya Mimura, Naosuke Wada | Contemporary Art Fair at HANKYU LUX

Atsuo Suzuki | Solo Exhibition “Kakukaku and Uneune”

Atsuo Suzuki | Solo Exhibition “PLAY 2”

Saya Mimura, Akiko Sumiyoshi, Daisuke Takakura | Group Exhibition “WHAT CAFE EXHIBITION vol.36”

Misato Kurimune | Group Exhibition “Interactions”

Daisuke Ida | Group Exhibition “Kasanari and Majiwari”

Akiko Sumiyoshi | Group Exhibition “Bunkamura Gallery Selection 2024”

Saya Mimura, Naosuke Wada | Group Exhibition「The Echoes of East Kyoto」

Tamura Satoru | Solo Exhibition “Aimless machine”

Yuuka Ishii | Group Exhibition「World of Bliss and Misery : Dat + ISHII Yuuka + YAMAWAKI Kosuke + O JUN」

Takuro Sugiyama | Group Exhibition「mountain」

Tomoshi Yasuda | “Painting Exhibition”

Yuuka Ishii | Solo Exhibition “Dai Gyakusou” 

Yasuko Hirano | Group Exhibition「La Promesse d’Avril」

Saya Mimura | Group Exhibition「Encounter with your imaginations」