Kazuma Koike | Group Exhibition “BLACK”

Tamura Satoru | Art Event “Let’s go to the Crocodile’s 90th times Birthday Party.”

Tomoshi Yasuda | Group Exhibition ”Appearance”

Yasuko Hirano | Group Exhibition “SYUCCHOU – MONO.LOGUES #4”

Kohei Yamashita | Group Exhibition 「Mountain. Wonder and Fear」

Saya Mimura、Akiko Sumiyoshi、Misato Kurimune | MEET YOUR ART FESTIVAL 2023「Time to Change」

Takuro Sugiyama、Akiko Sumiyoshi、Naosuke Wada、YU SORA | ART FAIR ASIA FUKUOKA 2023

Yuki Tsukiyama(C.A.P.) | 「ROKKO MEETS ART 2023 beyond」

Akiko Sumiyoshi | Group Exhibition “Power of Art 2023”

Tomoko Atsuchi | 「The Kyoto-city arts and culture counseling office “KACCO”」

Naosuke Wada | Group Exhibition「MA: Blank of the imagination」

Daisuke Takakura | “CADAN: Contemporary Art 2023”

Yoshiyuki Ooe、Takuro Sugiyama、Saya Mimura | Group Exhibition “did the ninth watch yesterday what kind of ART?”

Atsuo Suzuki、Tomoshi Yasuda | Group Exhibition “Manners of paint”

Saya Mimura | Group Exhibition “LAYERED ー 網膜に生まれるイリュージョン”

Yuki Tsukiyama, Takuro Sugiyama | Group Exhibition “30-40”

Misato Kurimune | One FACE 2023 – PART.2

Tomoko Atsuchi, Daisuke Ida, Yasuko Hirano | ART OSAKA 2023 GALLERIES

Takeshi Kimura | ART OSAKA 2023 EXPANDED

Daisuke Ida | The Constitution of JAPAN

Morio Shinoda | Solo Exhibition「Morio Shinoda Sculpture Exhibition」

Yasuko Hirano | Group Exhibition「Drifting Holidays」

Wada Naosuke | Whole set of No.2 to 8

Takuro Sugiyama | SOU Art Project – SOU11