Young Art Taipei 2017

Young Art Taipei 2017

Makoto Kumagai | Yasuaki Kuzumoto | Kenji Shimada | Satoru Tamura

2017. 4.14 -16

[Fair Information]

〈Period〉

2017.4.14 – 4.16 

*VIP Viewing: 4.14 13:00-20:00 / Invitation Only

2017.4.15 |  12:00 – 20:00
2017.4.16| 12:00 – 20:00

〈Artist〉

Makoto Kumagai | Yasuaki Kuzumoto | Kenji Shimada | Satoru Tamura

〈Venue〉

Sheraton Taipei