fotofever

fotofever

Daisuke TakakuraDaisu | Misato Kurimune | Hirohito Nomoto

2015.11.12 - 15

[Fair Information]

〈Period〉

2015.11.12 Thu – 15 Sun

*VIP Viewing: 11.12 [Thu]16:00 – 18:00,  11.12-15 10:00 – 11:00/ Invitation Only

 

2015.11.12 Thu | 18:00 – 21:00
2015.11.13 Fri   | 11:00 – 19:30
2015.11.14 Sat  | 11:00 – 19:30
2015.11.15 Sun  | 11:00 – 19:00

〈Artist〉
Daisuke TakakuraDaisu | Misato Kurimune | Hirohito Nomoto

〈Venue〉

Le carrousel du louvre 99 rue de rivoli 75001 paris