ART in PARK HOTEL  TOKYO  2017

ART in PARK HOTEL TOKYO 2017

Satoru Tamura / Yoshiyuki Ooe / Hiroko Uehara / Yuki Tsukiyama / Yusuke Suga / Kenji Shimada

2017.02.10 - 02.12

*VIP Viewing: 2.10[Fri] 12:00 – 19:00  / Invitation Only

〈Open to the Public〉
2017.2.11  Sat |  11:00 – 19:00
2017.2.12 Sun |  11:00 – 19:00

〈Artist〉

Satoru Tamura | Yoshiyuki Ooe | Hiroko Uehara | Yuki Tsukiyama | Yusuke Suga| Kenji Shimada 

〈Venue〉

Park Hotel Tokyo 26th, 27th Floor (2 Floors)
Shiodome Media Tower, 1-7-1 Higashi Shimbashi, Minato-ku 105-7227 Tokyo (25th Floor, the reception)